Buurtweb Wijdschild.nl Gorinchem

Vragen over www.wijdschild.nl

Privacy: Je email adres wordt niet aan derden doorgegeven. Wel komen er mogelijk nieuwe initiatieven via deze site, zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief.Hier kunt je dan wel of niet aan meedoen. Forum: Om op het forum berichten te kunnen plaatsen is registratie vereist. Om te registreren is een geldig emailadres nodig. Zie onder privacy wat hiermee gedaan wordt. Disclaimer: De informatie op deze website is verworven door vrije nieuwsgaring via krant, interviews, folders, websites etc., de bronnen hebben wij zoveel mogelijk vermeld. Ons doel is U zo duidelijk en volledig mogelijk te informeren, echter aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Foto's, emails en textbijdrage's etc. welke voor publicatie worden ingezonden dienen vrij van copyrights te zijn, en mogen geen inbreuk maken op de rechten, en integriteit van (rechts)personen. De inzender heeft dit zekergesteld en geeft de website met haar inzending het recht tot publicatie. De initiatiefnemers van deze site vrijwaarden zich van elke vorm van aansprakelijkheid.